Tietosuojaseloste

REKISTERIN pitäjä

Kenkä- ja Nahkateollisuus ry ( rek. 159.607 )
Eteläranta 10
00130 Helsinki

 

REKISTERIN käsittelijä

Statiivi Oy (Y-tunnus 2957342-7)
Kauppakatu 8 A 7, 84100 Ylivieska
www.statiivi.fi

 

YHTEYSHENKILÖ

Statiivi Oy
Anna-Leena Päivärinta
Kauppakatu 8 A 7, 84100 Ylivieska
anna-leena.paivarinta (at) statiivi.fi

 

REKISTERIN NIMI

Kenkä- ja Nahkateollisuus ry:n järjestämän kotimaisilla kengillä asiakasarvonta.

 

Lyhyesti

Kenkä- ja Nahkateollisuus ry ( jäljempänä KeNa ) on jäsenyritystensä muodostama yhteisö, jonka tehtävänä on valvoa ja edistää jäsentensä etuja eri tavoin. KeNa järjestää kotimaisten kenkien tunnettuuden lisäämiseksi tunnettuuskampanjan, jonka keskeinen toiminto on netissä järjestettävä 9 viikkoa kestävä kenkäarvonta. Viikoittain uusittava arvonta kerää osallistujia ja pyytää osallistujilta arvonnan toteuttamista varten yhteystietoja. Syntyvää osallistujarekisteriä käytetään ainoastaan arvonnan toteuttamiseen, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjän tehtävänä on määrittää rekisterin käyttötarkoitus kun taas rekisterin käsittelijän (Statiivi Oy) tehtävänä on käytännössä ylläpitää osallistujarekisteriä ja suorittaa viikottain arvonta tiedon käsittelyssä käyttötarkoituksen mukaisella tavalla. Rekisterinpitäjän vastuulla on huolehtia, että rekisteröityjen tietoja käsitellään teknisesti ja hallinnollisesti asetuksen vaatimuksien mukaisesti. Asetus pitää sisällään merkittäviä muutoksia mm. siihen, millä perusteilla rekisterejä voi ylläpitää. Tämän lisäksi rekisterinpitäjän tulee huolehtia oman toimintansa läpinäkyvyydestä rekisteröidyille, tietojen oikeellisuudesta, henkilötiedon käytön rajoittamisesta. Erityisen tärkeässä roolissa on tarpeettoman tiedon poistaminen ja rekisteröidyn oikeuksien varmistaminen. Rekisteröidyille tulee asetuksen mukaan oikeutena pyytää rekisteröityjä tietojaan, päivittää niitä, sekä tietyin edellytyksin vaatia myös tietojen poistamista.

Sopimuksen mukaisesti, jokainen KeNa:n kilpailuun osallistunut ymmärtää tämän ja sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita. Tämän selosteen lopussa on määritelty Kenkä- ja Nahkateollisuus ry:n arvontaan liittyvät henkilötietojen käyttöä koskevat ehdot.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisterin käsittelijän ja rekisterin ylläpitäjän välisen kotimaisilla kengillä -viikkoarvontojen järjestämisestä laaditun sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Tällainen palvelu voi olla rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella kilpailuun osallistuvien henkilöiden yhteystietojen vastaanottaminen ja säilyttäminen.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisterinpitäjän ja rekisterinkäsittelijän (Statiivi Oy) tekemän viikko arvontojen järjestämisestä tehdyn sopimuksen täyttämiseksi. Sopimusten pituudet riippuvat aina rekisterinpitäjän ja käsittelijän välisistä sopimuksista. Sopimusten päättymisen 2.12.2019 jälkeen säilytysaika on enintään 1 kk. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

 

REKISTERIN HENKILÖRYHMÄT SEKÄ TIETOSISÄLTÖ JA HENKILÖTIETORYHMÄT

Rekisterinpitäjän lukuun käsittelijä (Statiivi Oy) voi käsitellä seuraavia henkilöryhmiä. Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Kotimaisillakengillä.fi sivustolla viikottaiseen kenkäarvontaan yhteystietonsa antaneita henkilöitä.

Henkilöt antavat seuraavat tiedot: henkilötiedot, yhteystiedot kuten osoitteen ja puhelinnumeron sekä sähköpostinumeron.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kotimaisillakengillä.fi nettisivustolla toteutettava viikoittainen kenkäarvonta kerää henkilötiedot vain netissä olevan hakukentän kautta. Nettisivusto on sijoitettu Creamarketing Oy:n ylläpitämään nettipalveluhotelliin.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä palvelua yhdessä tuottavien sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle, joka käytännössä suorittaa arvonnan.

Itse käsittelijänä Statiivi Oy voi myös edelleen ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja.

Teemme kaikkien toimijoidemme kanssa sopimukset, joihin liitetään DPA (Data protection agreementin).

Statiivi Oy:n käyttämät käsittelijät:

Creamarketing Oy – www.creamarketing.com
iCloud / Apple inc - www.apple.com
Microsoft inc - www.microsoft.com
Mailchimp - www.mailchimp.com
Squarespace - www.squarespace.com
Netvisor Value Frame - www.netvisor.fi
Communication pro - www.communicationpro.com

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan käsittelijän ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisterin tietoja ja sekä rekisterin käsittelijän työntekijät. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

• pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
• tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Kaikki yllä luetellut pyynnöt tulee kohdistaa rekisterin ylläpitäjälle ja omistajalle. Statiivi Oy toimii tarvittaessa pyynnön välittäjänä.

 

Kilpailuun osallistumisen käyttöehdot

Jokainen viikkoarvontaan osallistuva ymmärtää ja sitoutuu siihen, että nämä ehdot ja yllämainitut toimintatavat ovat riittävät ja yhdessä sovitut toimintatavat käsitellä asiakkaan henkilötietorekistereitä. Osallistuja sitoutuu näihin ehtoihin ottamalla osaa viikkoarvontaan luovuttamalla yhteystiedot rekisterin käsittelijälle. Näistä ehdoista voi poiketa vain ja ainoastaan molemminpuolisella kirjallisella sopimuksella. Nämä ehdot ovat voimassa sopimuskauden ajan ja yllä määritellyin ehdoin myös sen jälkeen.

 

Rekisterin käsittelijä:

STATIIVI Oy
Kauppakatu 8 A 7
84100 Ylivieska